İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri önceden sağlanmamışsa veya yeni iş sağlığı personeli çalışıyorsa, işletmenin iş sağlığı ve güvenliği durumunun hazırlık yönelimine ihtiyaç vardır. Bu yönetim, aşağıdaki aşamaları içermektedir.

1 Üretim türünün analizi, ilgili iş veya bölümün sorunları ve risklerini gösterecektir.

 İşletmede önceden tanımlanan sorunları gözden geçirme

 işletmedeki işgücünün özelliklerin gözden geçirme

 Meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili mevcut veriler

 Çalışma yöntemleri, kimyasal maddeler, vs. hakkında veriler

 İş sağlığı sorunları ile ilgili işveren ve çalışanların bilgisi

 Üretim sistemlerinde değişiklik planları; örneğin yeni tesis, makine ve donanımın kurulması Böyle bir yönetim, daha ayrıntılı planlanması gereken etkinliklerin türüne karar vermede yardımcı olmaktadır.

 

ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ| OSTİM PATENT

 

çalışma ortamının gözetimi-ostim patent
çalışma ortamının gözetimi-ostim patent

Tehlikeli maddelere maruz katmanın ve diğer çalışma koşullarının tanımlanması, maruz kalan çalışanların tanımlanması ve farklı çalışan gruplar için maruziyet düzeylerinin değerlendirilmesi için yürütülmektedir. Bu gözetim en iyi şekilde, işveren ve işçi temsilcileri ile tamamlanan çok disiplinli iş sağlığı ekibi tarafından işyerini düzenli gözden geçirme incelemeleri ile yapılmaktadır. Daha küçük işletmelerde bu gözetim, yalnızca işveren ve işçi temsilcileri ile birlikte iş sağlığı personeli tarafından yapılabilir.

Ostim Patent, Kalite Yönetim Sistemleri danışmanları tarafından hazırlanan ISO NedirISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi‘ nin kurulumu, ISO 9001 Kalite Danışmanlık hizmetlerini, Bilgi Güvenliği Yönetim SistemiCE Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgesi danışmanlık ve belgelendirme ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

Gözetim için birçok kontrol listeleri ve rehberler bulunmaktadır ve önerilmektedir. İncelemeler aşağıdakileri içerebilir:

1 Çalışanın sağlığını etkileyebilecek ergonomik faktörlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi

 Çalışanların sağlığı için riskler yaratabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik maruziyetler gibi faktörler ve iş hijyeni koşullarının değerlendirilmesi

 Çalışanların olumsuz psikolojik faktörlere maruziyeti ve iş organizasyonu ile ilgili hususların değerlendirilmesi

 İş kazaları riskinin ve önemli tehlikelerin değerlendirilmesi

 Toplu ve kişisel koruyucu donanımın değerlendirilmesi

 Maruziyeti azaltmak, önlemek ve yok etmek için planlanan kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi 7) Genel hijyen ve sağlık olanaklarının değerlendirilmesi

 

SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ| OSTİM PATENT

 

Çalışma ortamı gözetimi bilgisi, sağlık gözetimi bilgisi ile bir araya getirilmektedir ve diğer ilgili verilerle birlikte tüm bu veriler risk değerlendirmesi için kullanıl maktadır.

Bir iş sağlığı risk değerlendirmesindeki basamaklar şunları içermektedir:

1 İş sağlığı tehlikelerinin tanımlanması (gözetimlerin sonucu olarak)

 Özel tehlikelere maruz kalan çalışanların veya çalışan gruplarının tanımlanması

 Bit tehlikenin çalışanı nasıl etkileyebileceğinin analizi ( giriş yolları ve maruziyet türleri, eşik sınır değerleri, miktar, doz/cevap ilişkisi, neden olabileceği olumsuz sağlık etkileri, vs.)

 Riskin büyüklüğü ve yoğunluğunun belirlenmesi

 Özel risk grupları ve bireylerin tanımlanması

 Mevcut tehlike önleme ve kontrol tedbirlerinin değerlendirilmesi

 Risklerin yönetimi ve kontrolü için öneriler ve çıkarımlar yapılması

8 Değerlendirme bulgularının belgelendirilmesi

 Periyodik gözden geçirme ve gerekirse, risklerin yeniden değerlendirilmesi

10 Risk değerlendirme sonuçları belgelendirilmelidir.

Çeşitli türlerdeki risklerin değerlendirmesi için özel rehberler bulunmaktadır.

Kişisel sağlık riskinin değerlendirmesi; sağlık gözetimi ve sağlık muayeneleri ile bağlantılı olarak yapılmaktadır.

Riskler hakkında bilgilendirme ve eğitim ile önleyici ve kontrol eylemleri gereksinimi ile ilgili öneri

Gözetim ile risk değerlendirme, risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Tanımlanan işyeri sağlık tehlikeleri ve riskleri ile ilgili bilgi, önleme ve kontrol tedbirlerini uygulamadan sorumlu yöneticilere iletilmelidir. Aynı zamanda mevzuat çalışanlara riskler, risklerden korunma yöntemleri ve risklerden sakınma konusunda tam bilgi verilmesini gerektirmektedir. Ulusal yasa ve uygulamalar da İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na uygun bilginin sağlanmasını ve ciddi riskler söz konusu olduğunda iş sağlığı ve güvenliği otoritelerine bilgi verilmesini gerektirebilir. Çalışanların kişisel sağlık koşulları hakkında bilgi verirken, gizli verilerin korunması ve bilgilendirilerek rızanın alınması hakkındaki düzenlemeler dikkatle incelenmelidir.

Özel riskler hakkındaki bilginin doğru anlaşılması ve kullanılmasını sağlamak için, işveren, çalışanlarının işteki riskler ve tehlikeler ve bunlardan sakınma, önleme ve korunma eğitiminin yanı sıra güvenli çalışma uygulamaları hakkındaki eğitiminden de sorumludur.

Bu tür bir bilgi ve eğitim görevi, çoğunlukla iş sağlığı uzmanlarına verilmektedir. Bilgi ve eğitim aşağıdaki hususları içermektedir:

1 işveren ve kendi hesabına çalışanın, işyeri ve ilgili işlerdeki tehlikeler hakkında bilgi sahibi olma yükümlülüğü bulunmaktadır.

 Çalışanların kendi işleri ve işyerleri ile ilgili tehlikeler hakkında bilme ve sürekli bilgi edinme hakkı bulunmaktadır.

 işveren, sağlıklı ve güvenli iş uygulamaları hakkında çalışanların eğitiminden sorumludur.

 Çalışanların, güvenlik talimatlarını ve sağlıklı ve güvenli iş uygulamalarını izleme görevi bulunmaktadır.

 Çalışanın kişisel gizli sağlık bilgisi, özel mevzuat ve uygulamalar ile rızanın alınmasına bağlıdır.

 İSH personeli tarafından yapılan öneri, işverenler ve çalışanlar tarafından kolaylıkla anlaşılabilen bir formda verilmelidir.

 

SAĞLIK VE GÜVENLİK TEHLİKELERİ VE RİSKLERİNİN YÖNETİMİ VE KONTROLÜ İÇİN ÖNLEYİCİ EYLEMLER| OSTİM PATENT