Sınai Hakların Korunması Hususunda 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış 14 Aralık1900’de Brüksel’de, 2 Haziran 1911’de Washinton’da, 6 Kasım 1925’te La Haye’de, 2 Haziran 1934’te Londra’da, 31 Ekim 1958 Lizbon’da ve 14 Temmuz 1967’de Stockholm’de Revize edilmiştir.


Madde 1 


Birliğin Kurulması; Sınai Hakların Kapsamı
1) Sınai hakların korunması için, bu sözleşmenin uygulandığı ülkeler tarafından bir Birlik kurulmuştur.


2) Sınai hakların korunması, patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, ticaret markaları, hizmet markaları, ticaret unvanları, menşe adları ve mahreç işaretleri, haksız rekabetin önlenmesi gibi hususları kapsar.


3) Sınai haklar kavramı en geniş anlamıyla anlaşılacak, ve yalnız sanayi ve ticaret alanı için değil, aynı zamanda tarımsal ve tabii ürünler maden çıkarma sanayileri ile, örneğin şarap, tahıl, tütün yaprağı, meyva, sürü hayvanları, mineraller, maden suları, bira, çiçekler ve un gibi bütün üretilen veya doğal ürünler için de geçerli olacaktır.


4) Patentler, ithal patentleri, ıslah ve ikmal patentleri, ek patentler ve belgeler vb. gibi Birlik ülkelerinin kanunlarınca tanınan çeşitli sanayi patentlerini içerecektir.


Madde 2
Birlik Ülkeleri Vatandaşlarına Tanınan Haklar


1) Birlik üyesi ülkelerden birinin vatandaşları, sınai hakların korunmasıyla ilgili hususlarda, diğer Birlik ülkelerinin kanunlarınca kendi vatandaşlarına tanınan veya bundan sonra tanıyabileceği bütün menfaatlerden bu sözleşme ile özel olarak sağlanmış olan haklara halel gelmemesi kaydıyla yararlanacaktır. Sonuç olarak, bu kişiler haklarına herhangi bir şekilde tecavüz edilmesine karşı, o ülke vatandaşlarına yüklenen kural ve işlemlere uymak şartıyla, onların sahip olduğu aynı koruma ve kanuni yollardan yararlanacaktır.


2) Ancak, sınai hakların herhangi birinden yararlanmak hususunda, birlik ülkelerinin vatandaşlarından, korumanın istendiği ülkelerde ikamet etme veya bir kuruluş tesis etme gereksinimi şart koşulmayacaktır.


3) Birlik ülkelerinden herbirinin adli ve idari muhakeme usulüyle ve yargı yetkisiyle ve sınai haklar hususundaki kanunlarca gerek duyulabilen ikametgah seçimiyle veya bir vekil tayiniyle ilgili hükümleri kesinlikle mahfuzdur.


Madde 3
Bazı Kişilere Birlik Ülkeleri Vatandaşlarıyla Aynı Hakların Tanınması Birliğe dahil olmayan ülkelerin vatandaşları olup Birlik ülkelerinden birine ait topraklar üzerinde ikamet eden veya burada gerçek veya fiili ticari müessese sahibi olanlar, Birlik ülkeleri vatandaşları ile aynı
muameleye tabi olacaklardır. 


Madde 4
A – I. Patentler, Faydalı Modeller, Endüstriyel Tasarımlar, Markalar, Mucit Sertifikaları: Rüçhan Hakkı – G. Patentler: Başvurunun Bölünmesi


A (1) Birlik ülkelerinin birinde bir patent, bir faydalı model, bir endüstriyel tasarım veya bir ticaret markası başvurusunu usulüne uygun olarak yapmış olan bir kişi veya onun kanuni halefi, bunların diğer ülkelerde dosyalanması hususunda, aşağıda tespit edilen süreler içinde rüçhan hakkından yararlanabilecektir.


(2) Birlik ülkelerinden herbirinin dahili mevzuatına uygun veya birlik ülkeleri arasında aktedilmiş iki veya çok taraflı sözleşmeler gereğince, usulüne uygun olarak yapılmış bir yerel başvuru değerinde olan her başvuruya rüçhan hakkı tanınacağı kabul olunur.


(3) Usulüne uygun olarak yapılan yerel başvuru, bahis konusu ülkede başvurunun yapıldığı tarihi tespit için yeterli olan bir başvuru anlamındadır ve bu başvurunun sonradan ne şekilde sonuçlanacağı önemli değildir.


B. Sonuç olarak, diğer birlik ülkelerinden birinde yukarıda bahsi geçen sürelerin bitiminden önce, yapılan müteakip bir başvuru, aradaki süre zarfında, gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, özellikle de başka bir başvuru, buluşun yayınlanması veya kullanılması, tasarım kopyalarının satışa çıkarılması veya markanın kullanılması vb. gibi işlemler nedeniyle hükümden düşürülemez ve bu gibi işlemler
üçüncü kişiler lehine bir hak ve bir zilliyetlik meydana getiremez. Rüçhan hakkına esas teşkil eden ilk başvuru tarihinden önce üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklar, Birlik ülkelerinin her birinin dahili mevzuatı uyarınca mahfuzdur.


C(1) Yukarıda bahsi geçen rüçhan süreleri, patentler ve faydalı modeller için on iki, endüstriyel tasarımlar ve ticaret markaları için ise altı ay olacaktır. 


(2) Bu süreler, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayacak olup, başvuru günü süre dahil edilmeyecektir.


(3) Sürenin son günü, koruma isteminin yapıldığı ülkede resmi tatile veya Büronun başvuru dosyalaması yapmak üzere açık olmadığı bir güne geldiği takdirde süre, takip eden ilk iş gününe kadar uzatılacaktır.


(4) Yukarıdaki (2). paragrafın anlamı kapsamında, önceki ilk başvuruyla aynı konuda olan ve aynı Birlik ülkesinde yapılan müteakip bir başvuru, yapıldığı önceki başvuru, kamuya arzedilmeden ve geride mahfuz bir hak bırakmaksızın geri alınmış, terkedilmiş veya reddedilmişse ve henüz rüçhan hakkı istemi için bir mesnet oluşturmamışsa, başvuru tarihinin rüçhan süresinin başlangıcı olarak kabul
edileceği ilk başvuru olarak kabul edilecektir. Daha sonra, önceki başvuru, bir rüçhan hakkı isteminde bulunmak için mesnet olarak kullanılamaz.


D(1) Önceki başvurunun rüçhanından yararlanmak isteyen bir kişinin, bu başvurunun yapıldığı tarihi ve ülkeyi belirten bir beyanda bulunması gerekecektir. Herbir ülke, bu beyanın yapılması gereken son tarihi saptayacaktır.


(2) Bu hususlar, yetkili makam tarafından yapılan yayınlarda ve özellikle patentlerde ve ilgili tarifnamelerinde belirtilecektir.


(3) Birlik ülkeleri, rüçhan hakkı talebinde bulunan kişinin evvelce dosyalanmış olan başvurunun (tarifname, resimler vb.) bir nüshasını vermesini isteyebilir. Böyle bir başvuruyu almış olan makam tarafından aslına uygun olduğu onaylanmış olan nüsha herhangi bir resmi onay gerektirmeyecek olup sonraki başvurunun yapılma tarihinden itibaren üç ay içinde, harçsız olarak, her durumda verilebilir.
Başvuruyla birlikte, aynı makamdan alınmış, başvuru tarihini gösteren bir belge ve bir tercümesi istenebilir. 


(4) Başvurunun yapılması esnasında, rüçhan beyanında bulunulması için diğer formalitelerin yerine getirilmesi gerekmez. Birlik ülkelerinden herbiri, bu maddede öngörülmüş olan formalitelere uymamanın sonuçlarını tespit edecektir, ancak, bu sonuçlar, rüçhan hakkının kaybedilmesinden ileri gidemez.


(5) Daha sonra, ilave kanıt ve belgeler gerekebilir. Önceki bir başvurunun rüçhan hakkından yararlanan bir kişinin, bu başvurunun kayıt numarasını belirlemesi gerekecektir. Bu numara, yukarıdaki


(2). fıkrada belirtilen şartlarda yayınlanacaktır.


E(1) Bir ülkede, endüstriyel tasarımın, bir faydalı modelin başvurusunu esas alan bir rüçhan hakkı vasıtasıyla başvuru yapılması durumunda, rüçhan süresi endüstriyel tasarımlar için belirlenen süre kadar olacaktır.


(2) Ayrıca, bir ülkede bir patent başvurusunu esas alan bir rüçhan hakkı vasıtasıyla bir faydalı modelin başvurusunun yapılmasına veya tam aksine izin verilebilir.


F Birliğin hiç bir ülkesi, bir rüçhan veya patent başvurusunu, farklı ülkelerden kaynaklansa bile, buluşu yapanın birden fazla rüçhan isteminde bulunduğu gerekçesiyle veya bir ya da daha fazla sayıda rüçhan isteminde bulunan bir başvurunun, başvuruya veya başvurulara dahil olmayan bir veya daha fazla unsuru içerdiği gerekçesiyle, her iki durumda da ülkelerin yasaları kapsamında buluş birliği
mevcut olması şartıyla reddedemez.


Rüçhan istenen başvuru veya başvurulara dahil olmayan unsurlar hususunda ise, müteakip başvurunun yapılması, olağan şartlar altında, bir rüçhan hakkı doğuracaktır.


G(1) İnceleme sonunda bir patent başvurusunun birden fazla buluş içerdiği anlaşıldığı takdirde, başvuruyu yapan, ilk başvuru tarihi ve eğer varsa, rüçhan hakkı mahfuz kalmak şartıyla, başvurusunu bölümlere ayırabilir.


(2) Başvuruyu yapan aynı zamanda, kendi isteğiyle, bir patent başvurusunu bölümlere ayırabilir ve bu bölümlerin herbirinin tarihi olarak ilk başvuru tarihini ve eğer varsa, rüçhan hakkından yararlanma özelliğini muhafaza edebilir. Birliğin her bir ülkesi, böyle bir bölümlere ayırma durumuna hangi şartlar altında izin verileceğini belirleme hakkına sahip olacaktır.


H. Patentin rüçhan istemine konu olan bazı unsurlarının başvuru dökümanlarında özellikle açıklanmış olması şartıyla, bu unsurların kaynak ülkedeki başvuruda beyan edilmiş olan istemler arasında bulunmadığı gerekçesiyle rüçhan istemi reddedilemez.


I(1) Başvuru yapanların kendi tercihlerine göre bir patent veya bir mucit sertifikası için başvuru yapma hakkına sahip oldukları bir ülkede yapılmış mucit sertifikası için başvurular, bu Madde gereğince, patentlerle ilgili uygulamalarla aynı koşullarda ve aynı kapsamda rüçhan hakkının doğmasına yol açacaktır.


(2) Başvuru yapanların tercihlerine göre bir patent veya bir mucit sertifikası için başvuru yapma hakkına sahip oldukları bir ülkede, bu madde’nin patent başvurularıyla ilgili hükümleri uyarınca, bir mucit sertifikası için başvuru yapanlar, bir patent, bir faydalı model veya bir mucit sertifikası başvurusunu esas alan bir rüçhan hakkından yararlanır.


Madde 4 mükerrer 1


Patentler: Farklı Ülkelerde, Aynı Buluş için Alınan Patentlerin Bağımsızlığı


(1) Birlik ülkeleri vatandaşları tarafından, Birliğin çeşitli ülkelerinde başvurusu yapılan patentler, Birliğe dahil olan veya olmayan diğer ülkelerden aynı buluş için alınan patentlerden bağımsız olacaktır.


(2) Önceki hüküm, mutlak bir şekilde, özellikle rüçhan süresi içinde başvurusu yapılan patentlerin gerek hükümsüzlük ve hakkın sona ermesi gerekçesiyle, gerekse normal süresi itibariyle bağımsız oldukları şeklinde anlaşılmalıdır. 


(3) Bu hüküm, yürürlüğe girdiği anda mevcut olan bütün patentler için geçerli olacaktır.


(4) Yeni ülkelerin katılması durumunda, her iki tarafın katılma anında mevcut olan patentleri için de bu hüküm aynı şekilde geçerli olacaktır.


(5) Rüçhan hakkı ile alınan patentler, birliğin çeşitli ülkelerinde, rüçhandan yararlanmaksızın istenilen veya verilen patentlerle aynı süreye sahip olacaktır.


Madde 4 mükerrer 2
Patentler: Patentte Buluşu Yapanın Belirtilmesi
Buluşu yapan, patentte bu sıfatla belirtilme hakkına sahip olacaktır.


Madde 4 Mükerrer 3


Patentler: Satışın Yasalarla Kısıtlanması Durumunda Patent Verilebilirlik
Patenti verilmiş olan veya patenti verilen bir yöntem vasıtasıyla elde edilmiş olan bir ürünün ülkenin yasalarından kaynaklanan kısıtlama veya sınırlandırmalar tabi olduğu gerekçesiyle patentin verilmesi red edilmeyecek ve patent geçersiz kılınmayacaktır.


Madde 5
A. Patentler:
Malzeme İthali; İşletmenin Yapılmaması ve Yetersiz Yapılması; Zorunlu Lisanslar


B. Endüstriyel Tasarımlar:
İşletmenin yapılmaması; Malzeme İthali


C. Markalar:
Kullanılmaması; Farklı Şekiller; Müşterek-Sahipler Tarafından Kullanılması


D. Patentler, Faydalı Modeller, Markalar, Endüstriyel Tasarımlar:
Markalama


A(1) Patent sahibi tarafından, Birlik ülkelerinden birinde imal edilen malzemenin, patentin verildiği ülkeye ithal edilmesi patentin hükümsüz kılınmasını gerektirmeyecektir.


(2) Birlik ülkelerinin her biri, patentle verilmiş münhasır haklarının kullanılmasından kaynaklanan örneğin, işletmenin yapılmaması gibi suistimalleri önlemek üzere zorunlu lisans verilmesini öngören yasal önlemler alma hakkına sahip olacaktır.


(3) Patentin hükümsüz kılınması ancak zorunlu lisansların verilmesinin mezkür suistimalleri önlemeye yeterli olmaması halinde mümkün olacaktır. İlk zorunlu lisansın verilmesinden itibaren iki yıl geçmeden bir patentin hükümsüz kılınması veya iptali talep edilemez ve dava açılamaz.


(4) Patent başvusunun yapıldığı tarihten itibaren dört yıllık veya patentin verilmesinden itibaren üç yıllık bir süre, hangisi daha geç sona eriyorsa, geçmeden; işletmenin yapılmaması ve yetersiz olmasıgerekçesiyle bir zorunlu lisans uygulanamaz; patent sahibi geçerli bir mazeret beyan ettiği takdirde zorunlu lisans reddedilecektir. Böyle bir zorunlu lisans inhisari olmayacak ve teşebüsün veya ticarethanenin bu lisansı kullanan bölümü dışında bir tali-lisans verilmesi şeklinde bile devredelemeyecektir.


(5) Önceki hükümler gerekli ayrıntılar durumuna göre değiştirildikten sonra, faydalı modeller içinde geçerli olacaktır. 


B Endüstriyel tasarımların korunması, gerek işletme yapılmaması gerekse korunan malzemelerin benzerlerinin ithali gibi nedenlerle hiç bir şekilde hükümsüz kılınmayacaktır.


C(1) Bir ülkede tescilli markanın kullanılması zorunlu ise, bu tescil ancak makul bir süre sonra ve ilgili kişinin faaliyete geçmemesi hususunda haklı gerekçe göstermemesi durumunda iptal edilebilir.


(2) Bir ticaret markasının, sahibi tarafından, Birlik ülkelerinden birinde tescil edildiği şekilde, ayırt edici özelliğini değiştirmeyen unsurlarla farklı bir biçimde kullanılması, tescili hükümsüz kılmayacak ve markaya sağlanan korumayı kaldırmayacaktır.


(3) Aynı markanın benzer veya mümasil eşyalar üzerinde, korumanın talep edildiği ülkenin dahili kanun hükümleri uyarınca markanın müşterek sahibi olarak telakki edilen sınai veya ticari kuruluşlar tarafından aynı anda kullanılması, kamuyu yanıltmamak ve kamu menfaatine aykırı olmamak şartıyla, bu markanın tescilini engellemeyecek ve Birlik ülkelerinden sağlanan korumayı azaltmayacaktır.


D(1) Koruma hakkının tanınma şartı olarak, patentin, faydalı modelin, ticari marka tescilinin veya endüstriyel tasarım başvurusunun, eşyalar üzerinde gösterilmesi veya zikredilmesi gerekmeyecektir.


Madde 5 mükerrer 1
Bütün Sınai Haklar:
Hakların Mahfuz Kalması için Harçların Ödenmesi ile ilgili Verilen Süre;
Patentler: Yürürlüğün İadesi


(1) Sınai hakların mahfuz kalması için öngörülen harçların ödenmesi hususunda en az altı aylık son bir süre verilecek ve ülkenin yasaları gerektirdiği takdirde bunun için fazla bir harç alınacaktır.


(2) Birlik ülkeleri, harçların ödenmemesi nedeniyle geçersiz kılınan patentlerin yürürlülüğünü iade etme hakkına sahip olacaktır.


Madde 5 mükerrer 2
Patentler : Deniz, Hava ve Kara Araçlarının Parçalarını Oluşturan Patentli Cihazlar
Aşağıdaki hususlar, hiç bir Birlik ülkesinde, patent sahibinin haklarını ihlal olarak düşünülmeyecektir:


1. diğer Birlik ülkelerine ait gemilerin, bir ülke sularına geçici veya arızi olarak girmesi durumunda, bu gemilerin teknesinde, makinelerinde, halat takımlarında, dişlilerinde ve diğer aksamında ülkenin patentine konu olan cihazların, yalnız geminin ihtiyaçları için olmak kaydıyla kullanılması;


2. diğer Birlik ülkelerine ait hava veya kara araçlarının geçici veya arızi olarak ülkeye girmesi halinde patent konusu olan araçların yapımında veya işletilmesinde kullanılan cihazların veya bu araçların aksamlarının kullanılması.


Madde 5 mükerrer 3


Patentler: İthal Eden Ülkede Üretim Usulünü İçeren Patent Alınmış Ürünlerin İthali Bir ürünün üretim usulünü koruyan bir patentin mevcut olduğu bir Birlik ülkesine bu ürünün ithal edilmesi durumunda, patent sahibi, ithalatçı ülkenin yasalarınca usul patenti esas alınarak o ülkede imal edilen ürünlerle ilgili olarak kendisine tanınan bütün haklara sahip olacaktır.


Madde 5 mükerrer 4
Endüstriyel Tasarımlar
Endüstriyel tasarımlar, bütün birlik ülkelerinde korunacaktır.


Madde 6
Markalar: Tescil Koşulları; Farklı Ülkelerde Aynı Markanın Bağımsız Olarak Korunması


(1) Ticari markaların başvuru ve tescil koşulları, her bir Birlik ülkesinin, yerel yasaları ve mevzuatıyla belirlenecektir.


(2) Ancak, bir Birlik ülkesi vatandaşı tarafından her hangi bir Birlik ülkesinde başvurusu yapılmış bir markanın tescili için yapılan bir başvurunun yapılmasının, tescilin veya yenilemenin menşe ülkesinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilemez veya bir tescil hükümsüz kılınamaz.


(3) Bir Birlik ülkesinde, usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir marka, menşe ülkesi dahil diğer Birlik ülkelerinde tescil edilmiş olan markalardan bağımsız olarak kabul edilecektir.


Madde 6 mükerrer 1
Markalar: Tanınmış Markalar


(1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek
mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler.
Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.


(2) Böyle bir markanın iptalinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekecektir. Birlik ülkeleri, kullanmanın yasaklanması talebinin yapılması için gerekli süreyi tanıyabilirler.


(3) Kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için süre tespit edilmeyecektir.


Madde 6 mükerrer 2
Markalar: Devlet Amblemleri, Resmi Ayar Damgaları ve Devletlerarası Teşkilatların Amblemleri ile ilgili Yasaklar


1.(a) Birlik ülkelerine ait armaların, bayrakların ve diğer Devlet amblemlerinin, ve bu ülkelere kabul edilmiş olan resmi kontrol ve teminatı belirten resmi işaretler ve ayar damgalarının ve hanedan armacılığı bakımından taklitlerinin ticari markalar veya markların bir unsuru olarak yetkili makamlardan izin almaksızın kullanılması uygun önlemlerle yasaklamak ve tescili reddetmek ya da geçersiz kılmak
hususlarında, Birlik ülkeleri mutabık kalmışlardır.


(b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen hükümler, korunmaları için tesis edilmiş olan yürürlükteki uluslararası sözleşmelere konu olan armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltılmış kelimeler vs. dışında, Birlik ülkelerinden birinin veya daha fazlasının üye olduğu Devletlerarası Uluslararası Teşkilatların armaları, bayrakları, diğer amblemleri ve isimleri vs. için de aynı derecede geçerli olacaktır. 


(c) Hiç bir Birlik ülkesi, bu Sözleşmenin o ülkede yürürlüğe girmesinden önce iyi niyetle elde edilmiş hakların sahiplerinin aleyhine olacak bir şekilde yukarıdaki (b) bendinin hükümlerini uygulamaya zorunlu olmayacaktır. Birlik ülkeleri, yukarıdaki (a) bendinde sözü edilen kullanmanın veya tescilin kamuda ilgili teşkilatlarla arma, bayrak, amblem, kısaltma ve isimler arasında bir bağlantı olduğu fikrini
uyandıracak veya bu kullanma veya tescilin kamuda kullanıcı ile teşkilat arasında bir bağ olduğu şeklinde yanlış bir düşünce uyandıracak mahiyette olmaması durumunda söz konusu hükümleri uygulamak zorunda olmayacaktır.


2. Resmi kontrol ve teminat işaretlerinin ve ayar damgalarının kullanımının yasaklanması yalnız bu işaret ve damgaların dahil edildiği markaların aynı veya benzer cinsteki mallar üzerinde kullanılması istendiğinde uygulanacaktır.


3.(a) Bu hükümlerin uygulanması için Birlik ülkeleri, bu Maddenin korunması altına tümüyle veya belli sınırlar içinde almak istedikleri veya bundan sonra isteyebilecekleri Devlet amblemlerinin ve resmi işaret veya ayar damgalarının bir listesini ve bu listenin müteakip tadillerinin tümünü, Uluslararası Büro aracılığıyla birbirlerine iletmeyi kararlaştırmışlardır. Bu arada bütün Birlik ülkeleri, bu şekilde iletilen
listeleri kamuya açık tutacaklardır. Ancak bu iletişime Devletlerin bayraklarının dahil edilmesi zorunlu değildir.


(b) Bu Maddenin 1. paragrafının (b) bendindeki hükümler yalnız uluslararası hükümetlerarası teşkilat tarafından, Birlik ülkelerine Uluslararası Büro aracılığıyla bildirilen devletlerarası teşkilata ait armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltmalar ve isimler için geçerli olacaktır.


4. Bir Birlik ülkesi itirazlarını, eğer varsa, Uluslararası Büro aracılığıyla ilgili ülkeye veya uluslararası hükümetlerarası teşkilata, bildirimin alındığı tarihten itibaren on iki aylık bir süre içinde yapabilir.


5. Yukarıdaki 1. paragrafta Devlet bayrakları için öngörülen önlemler, yalnız 6 Kasım 1925’ten sonra tescil edilen markalar için geçerlidir.


6. Bayraklar dışındaki diğer Devlet amblemleri, Birlik ülkelerinin resmi işaret ve ayar damgaları ve uluslararası hükümetlerarası teşkilatın armaları, bayrakları, diğer amblemleri, kısaltmaları ve isimleri için bu hükümler ancak yukarıdaki (3), paragrafta öngörülen bildirimin alınmasından itibaren iki aydan fazla bir zaman geçtikten sonra tescil edilmiş olan markalar için geçerli olacaktır.


7. Kötü niyetin söz konusu olduğu durumlarda, Birlik ülkeleri, 6.11.1925 tarihinden önce bile tescil edilmiş olan devlet amblemlerini, işaret ve ayar damgalarını içeren markaları da iptal etme hakkına sahip olacaklardır.


8. Kendi ülkesinin Devlet amblemini, işaret ve ayar damgalarını kullanma yetkisine sahip olan bir Birlik ülkesi vatandaşı, bunları başka bir ülkeninkine benzese bile, kullanabilirler.


9. Birlik ülkeleri, ticaret alanında, Birliğin diğer ülkelerine ait Devlet armalarının izinsiz olarak kullanılmasını, malların menşei hakkında yanıltıcı bir şekilde kullanıldığında yasaklamayı taahhüt ederler.


10. Yukarıda yazılı olan hükümler, bir Birlik ülkesi tarafından kabul edilmiş armaların, bayrakların,diğer Devlet amblemlerinin veya resmi işaretlerle ayar damgalarının ve yukarıda (1) paragrafta bahsi geçen uluslararası hükümetlerarası teşkilatın ayırt edici işaretlerinin izinsiz olarak dahil edildiği markaları, 6. Madde 4. Mükkererinin B bölümü, a) bendinde tanınan hakların uygulanması suretiyle ülkelerin red veya iptal etmesini engellemeyecektir.


Madde 6 mükerrer 3


1. Bir Birlik ülkesinin mevzuatı uyarınca bir markanın verilmesi ancak markanın ait olduğu işyerinin veya ticarethanenin aynı zamanda devredilmesiyle geçerli olduğu bir durumda, bu gerçerliliğin tanınması için işyeri veya ticarethanenin o ülkede konumlanmış olan kısmının, verilen markayı taşıyan malları ülke içinde imal etme veya satma hususunda münhasır haklarla birlikte markanın verildiği
gerçek veya tüzel kişiye devredilmesi yeterli olacaktır. 


2. Bu hüküm, Birlik ülkelerine özellikle markanın uygulandığı ürünlerin menşei, mahiyeti veya önemli vasıfları hususunda kamuyu yanıltabilecek şekilde kullanılan bir markanın verilmesini geçerli olarak kabul etmek için bir zorunluluk yüklemez.


Madde 6 mükerrer 4


Markalar: Bir Birlik Ülkesinde Tescil Edilen Markaların Birlik Üyesi Diğer Ülkelerde Korunması A.(1) Menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edilen her ticaret markası, bu maddede belirtilen ihtirazi kayıtlar altında, diğer Birlik ülkelerinde olduğu gibi başvuru yapmak ve korunmak üzere kabul edilecektir. Bu ülkeler nihai tescil işleminden önce yetkili makam tarafından verilmiş olan menşe ülkesindeki tescile ait bir belgenin ibrazını isteyebilirler. Bu belgenin resmi onayı gerekmeyecektir.


(2) Başvuru yapanın gerçek ve fiili bir sınai veya ticari müessese sahibi olduğu Birlik ülkesi veya Birlik içinde böyle bir müessesesi olmadığı takdirde ikamet ettiği birlik ülkesi veya Birlik içinde ikametgahı olmadığı takdirde vatandaşı olduğu Birlik Ülkesi, menşe ülkesi olarak kabul edilecektir.


B. Bu madde kapsamında olan ticaret markalarının, aşağıdaki durumlar dışında tescili reddedilemez veya geçersiz kılınamaz.


(1) Bu markaların, korunma talep edilen ülkelerdeki üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklara tecavüz etmesi,


(2) Bu markaların ayırt edici özellikleri olmaması veya münhasıran ticarette ürünlerin cinsini, kalitesini,miktarını, amacını, değerini, menşe yerini veya üretim zamanını göstermeye yarayan veya günlük konuşmalarda dile yerleşmiş olan veya korumanın istendiği ülkedeki iyi niyetli ve alışılmış ticari uygulamalarda kullanılan işaret ve sembollerden ibaret olması,


(3) Bu markaların ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması ve özellikle kamuyu yanıltacak mahiyette olması, durumunda. Markalarla ilgili mevzuatın bir hükmüne uygun olmam